Algemene voorwaarden

We zijn verheugd u te mogen verwelkomen op onze website en u kennis te laten maken met onze diensten. Voordat u verder gaat, vragen we u vriendelijk om een moment te nemen om onze Algemene Voorwaarden door te nemen. Deze voorwaarden vormen de juridische basis voor uw interacties met onze website, producten en services.

Bel nu

06-30614832

Algemene voorwaarden Excellent Softwash 

E-mail: info@excellentsoftwash.nl 

Website: www.excellentsoftwash.nl 

Definities 

 1. Excellent Softwash: Excellent Softwash, gevestigd te Lelystad onder KvK nr. 88007693.
 2. Klant: degene met wie Excellent Softwash een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Excellent Softwash en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Excellent Softwash.
 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Excellent Softwash zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 1. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Excellent Softwash zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant  hieraan enige rechten kan ontlenen.
 1. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Excellent Softwash slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 
 1. Alle prijzen die Excellent Softwash hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 1. Alle prijzen die Excellent Softwash hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Excellent Softwash te allen tijde wijzigen. 
 1. Partijen komen voor een dienstverlening door Excellent Softwash een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 1. Excellent Softwash is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 2. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Excellent Softwash de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 1. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 1. Excellent Softwash heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 2. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Excellent Softwash prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 3. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Excellent Softwash op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Excellent Softwash mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 1. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Excellent Softwash de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 1. Excellent Softwash behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Gevolgen niet tijdig betalen 
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Excellent Softwash gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Excellent Softwash. 
 1. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Excellent Softwash zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Excellent Softwash op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 1. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Excellent Softwash, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Excellent Softwash te betalen. 
Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien. Verder zijn uitgezonderd: overeenkomsten voor een bedrag van minder dan €50.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste dienst of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling 

zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten 

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@excellentsoftwash.nl

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat: 

de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft 

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft 

het geen weddenschappen en/of loterijen betreft 

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 

kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af 

te zien 

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten 

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@excellentsoftwash.nl

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze 

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Excellent Softwash te 

verrekenen met een vordering op Excellent Softwash. 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 

zaken van Excellent Softwash die bij de klant aanwezig zijn 

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Excellent Softwash de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Excellent 

Softwash enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Excellent Softwash voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uit. 

 1. Excellent Softwash heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Excellent Softwash tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 1. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Excellent Softwash tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Excellent Softwash. 

 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 1. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Excellent Softwash de betreffende bescheiden.
 2. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Excellent Softwash redelijkerwijs verlangde informatie,

gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen 

de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen Excellent Softwash en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor

onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 

anders zijn overeengekomen. 

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend

omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met 

inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming 

van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 

 1. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Excellent 

Softwash schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met

inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 

 1. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Excellent Softwash ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Excellent Softwash waarvan de klant weet of redelijker-wijs

kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Excellent Softwash schade kan berokkenen. 

 1. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit 

het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klantdie door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel

eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die

overtreding voortduurt. 

 1. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 1. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van

Excellent Softwash waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Excellent Softwash tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Excellent Softwash geleverde producten en/of diensten. 

Klachten 

 1. De klant dient een door Excellent Softwash geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Excellent Softwash daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 1. Consumenten dienen Excellent Softwash uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Excellent Softwash in staat is hierop adequaat te reageren. 
 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 2. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Excellent Softwash gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Excellent Softwash.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Excellent Softwash ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Excellent Softwash een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk 

voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Excellent Softwash verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Excellent Softwash 

 1. Excellent Softwash is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

2. Veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

 1. Indien Excellent Softwash aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 2. Excellent Softwash is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derde 
 3. Indien Excellent Softwash aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) 

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Excellent Softwash vervalt in elk geval 12 maanden na de 

gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in 

artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Excellent Softwash toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Excellent Softwash niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Excellent Softwash in verzuim is. 
 1. Excellent Softwash heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Excellent Softwash kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Excellent Softwash

in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Excellent Softwash kan worden toegerekend 

in een van de wil van Excellent Softwash onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten 

aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in 

redelijk-heid niet van Excellent Softwash kan worden verlangd. 

 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of 

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, 

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en 

werkonderbrekingen. 

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Excellent Softwash 1 of meer verplichtingen naar de klant niet

kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Excellent Softwash er weer aan kan voldoen. 

 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 1. Excellent Softwash is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als

gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 1. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Excellent Softwash is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Excellent Softwash zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Excellent Softwash. 

 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Excellent Softwash bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Excellent Softwash is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt

is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders 

voorschrijft. 

Opgesteld op 01 augustus 2022.

Meest gestelde vragen.

Wat is het verschil tussen Softwash en Hogedrukreiniging?

Softwash is een reinigingsmethode met lage druk en milieuvriendelijke reinigingsmiddelen, terwijl hogedrukreiniging hoge druk water gebruikt om oppervlakken schoon te maken. Softwash is veiliger voor delicate materialen en biedt langduriger resultaat.

Is Softwash veilig voor mijn planten en tuin?

Ja, Softwash is veilig voor planten en tuinen. De gebruikte reinigingsmiddelen zijn biologisch afbreekbaar en hebben geen schadelijk effect op planten of de omgeving.

Hoe lang blijven de resultaten van Softwash zichtbaar?

De duur van de resultaten varieert afhankelijk van de omgeving, weersomstandigheden en de mate van vervuiling. Over het algemeen blijven de resultaten van Softwash aanzienlijk langer zichtbaar dan bij hogedrukreiniging. Soms wel 3 tot 5 keer langer resultaat.

Kan Softwash ook schimmel en algen verwijderen?

Ja, Softwash is zeer effectief in het verwijderen van schimmel, algen, mos en andere organische verontreinigingen. De milde maar krachtige reinigingsmiddelen kunnen deze groeisels grondig verwijderen zonder schade aan te richten.

Hoe lang duurt een gemiddelde Softwash-behandeling?

De duur van een Softwash behandeling varieert op basis van de grootte van het pand en de mate van vervuiling. Over het algemeen kan een Softwash-behandeling voor een gemiddeld huis binnen één dag worden voltooid. Voor grotere projecten kan het iets langer duren, maar onze efficiënte teams zorgen ervoor dat het werk zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

Kan Softwash gebruikt worden op alle soorten gevels en daken?

Ja, Softwash is geschikt voor een breed scala aan gevels en daken, waaronder baksteen, stucwerk, hout, metaal, dakpannen en meer. Onze Softwash technologie is ontworpen om veilig en effectief te reinigen zonder schade aan te brengen aan verschillende materialen.

Telefoonnummer:

06-30614832

Adres:

Landfort 29
8219 AJ Lelystad
Nederland 

 

Vragen? Stel deze gerust!

Stel je vraag
Hallo, kunnen we je helpen?
Scan de code
Neem snel een foto van het te reinigen object en stuur het naar ons via de chat.